Terminarz

5 października

 • opłata podatku VAT za 09/2017 r. oraz termin złożenia deklaracji VAT-14

7 października

 • opłata podatku dochodowego – karty podatkowej za 09/2017 r.
 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego który został pobrany w 09/2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w 09/2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przesłanie informacji CIT-7

11 października

 • opłata składek ZUS za wrzesień 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki osobiście
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2017 r.
 • INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, umożliwiający przyjmowanie, analizę i gromadzenie informacji od podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym o zrealizowanych przez nie wywozach lup przywozach towarów w obrocie z krajami członkowskimi UE

15 października

 • opłata składek ZUS za 09/2017 r. – pozostałe osoby opłacające składki (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • opłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za 10/2017 r.

20 paździenika

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za 09/2017 r.
 • wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za 09/2017 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof za 09/2017 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2017 r.
 • wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 09/2017 r.

Więcej

Oferta

Biuro księgowe Finel w Gdańsku oferuje świadczenie usług finansowo księgowych.

Kompleksowa oferta księgowa dla:

 • spółek prawa handlowego(spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne)
 • spółek cywilnych, komandytowych, jawnych,
 • stowarzyszeń
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarówno w formie uproszczonej jak i pełnej księgowości.

Pełna obsługa kadrowo-płacowa w tym:

sporządzanie list płac oraz rozliczeń ubezpieczeniowych

Doradztwo podatkowe na rzecz osób prawnych i fizycznych

w strukturze Spółki wyodrębniono komórki specjalistyczne przeszkolone w zakresie poszczególnych podatków, obciążeń z tytułu ZUS, ordynacja podatkowa.

Doradztwo w zakresie prowadzenia przedsięwzięć biznesowych w tym:

sporządzanie biznes planów
wycena przedsiębiorstw
analiza opłacalności inwestycji
systemy rachunkowości zarządczej

Sprawozdania finansowe – przygotowanie, analiza

Przeprowadzanie inwentaryzacji

Posiadamy wielopoziomowy system kontroli pracy pozwalający na bieżące kontrolowanie jakości usług.

Dokumenty po dokonaniu wszystkich operacji sprawdzane są przez głównego księgowego, a następnie biegłego rewidenta.

Naszymi klientami są:

 • firmy spedycyjne
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • przedsiębiorstwa budowlane
 • stowarzyszenia
 • zakłady opieki zdrowotnej
 • handel hurtowy i detaliczny
 • hotele i ośrodki wczasowe
 • firmy informatyczne i internetowe
 • Ceny usług rachunkowych negocjonowane z każdym klientem indywidualnie.