Harmonogram

5 października  

 • opłata podatku VAT za 09/2017 r. oraz termin złożenia deklaracji VAT-14

7 października  

 • opłata podatku dochodowego – karty podatkowej za 09/2017 r.
 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego który został pobrany w 09/2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w 09/2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przesłanie informacji CIT-7

11 października  

 • opłata składek ZUS za wrzesień 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki osobiście
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2017 r.
 • INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, umożliwiający przyjmowanie, analizę i gromadzenie informacji od podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym o zrealizowanych przez nie wywozach lup przywozach towarów w obrocie z krajami członkowskimi UE

15 października  

 • opłata składek ZUS za 09/2017 r. – pozostałe osoby opłacające składki (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • opłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za 10/2017 r.

20 paździenika  

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za 09/2017 r.
 • wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za 09/2017 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof za 09/2017 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2017 r.
 • wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 09/2017 r.

25 października  

 • termin wpłaty podatku VAT za 09/2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8,VAT-9M,VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za 09/2017r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za 09/2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT -27 za 09/2017 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za 09/2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK VAT) za 09/2017 r.- podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy

5 września  

 • opłata podatku VAT za 08/2017 r. oraz termin złożenia deklaracji VAT-14

7 września  

 

 • opłata podatku dochodowego – karty podatkowej za 08/2017 r.

 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego który został pobrany w 08/2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w 08/2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przesłanie informacji CIT-7

11 września  

 

 • opłata składek ZUS za sierpień 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki osobiście

 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2017 r.

INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, umożliwiający przyjmowanie, analizę i gromadzenie informacji od podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym o zrealizowanych przez nie wywozach lup przywozach towarów w obrocie z krajami członkowskimi UE

15 września  

 

 • opłata składek ZUS za 08/2017 r. – pozostałe osoby opłacające składki (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • opłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za 09/2017 r. oraz III raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

 • opłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne

 • opłata II raty podatku od środków transportowych