Terminarz

5 października

 • opłata podatku VAT za 09/2017 r. oraz termin złożenia deklaracji VAT-14

7 października

 • opłata podatku dochodowego – karty podatkowej za 09/2017 r.
 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego który został pobrany w 09/2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w 09/2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przesłanie informacji CIT-7

11 października

 • opłata składek ZUS za wrzesień 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki osobiście
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2017 r.
 • INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, umożliwiający przyjmowanie, analizę i gromadzenie informacji od podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym o zrealizowanych przez nie wywozach lup przywozach towarów w obrocie z krajami członkowskimi UE

15 października

 • opłata składek ZUS za 09/2017 r. – pozostałe osoby opłacające składki (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • opłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za 10/2017 r.

20 paździenika

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za 09/2017 r.
 • wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za 09/2017 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof za 09/2017 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2017 r.
 • wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 09/2017 r.

Więcej

Sprawozdania finansowe

Przekazywanie rocznych sprawozdań finansowych do KRS jest obowiązkiem wszystkich spółek handlowych wynikającym z zapisów Kodeksu Spółek Handlowych. Mając na względzie ten oczywisty fakt, spółki handlowe zobowiązane są do sporządzenia oraz przedłożenia organowi rejestrowemu sprawozdania finansowego w terminie do 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jako biuro finansowo-księgowe, specjalizujące się w kompleksowej obsłudze rachunkowej spółek, oferujemy sporządzanie sprawozdań finansowych wraz z profesjonalnym doradztwem w tym zakresie.

Nasi doświadczeni specjaliści z przyjemnością pomogą Państwu skompletować niezbędne dokumenty przekazywane wraz ze sprawozdaniem finansowym do KRS. Doradca podatkowy udzieli wyczerpującej informacji na temat zasad sporządzania sprawozdań finansowych spółek handlowych. Outsourcing sprawozdań jest szczególnie popularny z uwagi na fakt, że sporządzenie poprawnego pod kątem merytorycznym, zawierającego wszystkie niezbędne informacje sprawozdania finansowego jest procesem trudnym i nierzadko pracochłonnym. Wymaga zaawansowanej wiedzy finansowo-księgowej i znajomości aktualnych przepisów. Stając przed tak trudnym wyzwaniem, wiele spółek – nie tylko z Gdańska – wybiera niezawodną i znacznie prostszą drogę, jaką jest skorzystania z usług doświadczonego i profesjonalnego biura rachunkowo-księgowego.

Sprawozdania finansowe Gdańsk

W FIN-EL oferujemy sporządzanie sprawozdań finansowych, zgodnie z aktualnymi przepisami i standardami, dzięki czemu, tworzone przez nas sprawozdania zawsze są poprawne merytorycznie i kompletne. To z kolei sprawia, że przedsiębiorca nie jest zmuszony do przedstawiania dodatkowych załączników lub uzupełnień. Pozwala to na realne oszczędności czasu i pieniędzy, gdyż powierzone nam sprawozdania finansowe wykonujemy nie tylko kompleksowo i profesjonalnie, ale również w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji o sporządzaniu sprawozdań finansowych przez nasze biuro rachunkowe.