Terminarz

5 października

 • opłata podatku VAT za 09/2017 r. oraz termin złożenia deklaracji VAT-14

7 października

 • opłata podatku dochodowego – karty podatkowej za 09/2017 r.
 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego który został pobrany w 09/2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w 09/2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przesłanie informacji CIT-7

11 października

 • opłata składek ZUS za wrzesień 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki osobiście
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2017 r.
 • INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, umożliwiający przyjmowanie, analizę i gromadzenie informacji od podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym o zrealizowanych przez nie wywozach lup przywozach towarów w obrocie z krajami członkowskimi UE

15 października

 • opłata składek ZUS za 09/2017 r. – pozostałe osoby opłacające składki (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • opłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za 10/2017 r.

20 paździenika

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za 09/2017 r.
 • wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za 09/2017 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof za 09/2017 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2017 r.
 • wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 09/2017 r.

Więcej

O firmie

Jesteśmy spółką cywilną dwóch osób fizycznych utworzoną w 1998 r w Gdańsku. Spółka jest uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych na podstawie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (art. 10 ust.1 pkt 3) oraz na podstawie uprawnienia Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Nasze biuro rachunkowe zatrudnia wysoko kwalifikowanych specjalistów w zakresie księgowości, prawa podatkowego, kadr, doradztwa biznesowego w tym opracowywania biznes planów. Wszystko po to, by świadczona przez naszą kancelarię obsługa rachunkowa firm, spółek, stowarzyszeń, fundacji i osób fizycznych, przebiegała sprawnie, w pełni profesjonalnie i miała kompleksowy charakter.

Wybierając usługi naszego biura, nie ma potrzeby inwestowania we własną komórkę finansowo-księgową, ponieważ kancelaria w pełni odpowiada na zapotrzebowanie w zakresie:

 • usług księgowo-rachunkowych,
 • obsługi systemu kadry i płace,
 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • doradztwa i optymalizacji podatkowej,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • a także wielu innych obowiązków i zadań, jakie stawia przed współczesnymi przedsiębiorstwami prawo księgowe i rachunkowe.

Biuro księgowe – Gdańsk

Realizujemy usługi księgowe w naszym biurze oraz na życzenie zleceniodawcy w jego siedzibie.
Jesteśmy przygotowani do obsługi dużych, średnich i małych podmiotów.

Gwarantujemy Państwu fachową obsługę również w:

 • Języku angielskim
 • Języku rosyjskim

Utożsamiamy się z interesami naszych klientów.

Dbałość o zadowolenie naszych klientów jest naszą dewizą.

Referencje do wglądu na życzenie klienta.