Terminarz

5 października

 • opłata podatku VAT za 09/2017 r. oraz termin złożenia deklaracji VAT-14

7 października

 • opłata podatku dochodowego – karty podatkowej za 09/2017 r.
 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego który został pobrany w 09/2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w 09/2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przesłanie informacji CIT-7

11 października

 • opłata składek ZUS za wrzesień 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki osobiście
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2017 r.
 • INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, umożliwiający przyjmowanie, analizę i gromadzenie informacji od podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym o zrealizowanych przez nie wywozach lup przywozach towarów w obrocie z krajami członkowskimi UE

15 października

 • opłata składek ZUS za 09/2017 r. – pozostałe osoby opłacające składki (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • opłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za 10/2017 r.

20 paździenika

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za 09/2017 r.
 • wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za 09/2017 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof za 09/2017 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2017 r.
 • wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 09/2017 r.

Więcej

Kancelaria prawna

Dzięki stałej współpracy z wiodącymi Kancelariami Prawnymi w Polsce proponujemy Państwu opiekę prawną.

Koncentrujemy się na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowej i prawnej pozwoliło na opracowanie pakietów współpracy dostosowanych do potrzeb Klienta, przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności.

Świadczymy następujące usługi:

 • udzielamy porad prawnych
 • przygotowujemy opinie, ekspertyzy i analizy prawne
 • przygotowujemy projekty umów
 • przygotowujemy projekty aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych (statuty spółek, regulaminy, uchwały itp.)
 • przyjmujemy zlecenia zastępstwa prawnego w sprawach przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi oraz organami administracyjnymi
 • przyjmujemy zlecenia windykacji należności
 • przygotowujmy dokumentację do rejestracji w KRS

W celu dostosowania usług do potrzeb i specyfiki Klientów, obsługa prawna prowadzona jest na podstawie następujących pakietów:

 • współpraca stała – polegająca na stałym kontakcie z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu i telefonu. Obsługa stała prowadzona za miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym, którego wysokość ustalana jest w zależności od rodzaju i ilości zagadnień
 • współpraca doraźna – polegająca na indywidualnym zleceniu Klienta obejmującego przygotowanie ekspertyzy, opinii bądź informacji prawnej w konkretnej zleconej sprawie, udział w negocjacjach,
 • zlecenia jednorazowe prowadzenia sprawy – polegające na przygotowaniu i prowadzeniu określonej sprawy przed sądem bądź organem egzekucyjnym,

Nasze atuty to:

kompleksowa oferta na obsługę księgową i prawną podmiotów gospodarczych do uzyskania w jednym miejscu

 • dostępność do usług prawnych, poradnictwa, za pośrednictwem internetu
 • kompleksowe i jednorazowe usługi prawne dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
 • troska o dobro Klienta
 • profesjonalne i rzetelne podejście do każdej sprawy
 • wysoki stopień specjalizacji członków Zespołu Kancelarii Prawnych

Zapraszamy do współpracy.