Terminarz

5 października

 • opłata podatku VAT za 09/2017 r. oraz termin złożenia deklaracji VAT-14

7 października

 • opłata podatku dochodowego – karty podatkowej za 09/2017 r.
 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego który został pobrany w 09/2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w 09/2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przesłanie informacji CIT-7

11 października

 • opłata składek ZUS za wrzesień 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki osobiście
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2017 r.
 • INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, umożliwiający przyjmowanie, analizę i gromadzenie informacji od podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym o zrealizowanych przez nie wywozach lup przywozach towarów w obrocie z krajami członkowskimi UE

15 października

 • opłata składek ZUS za 09/2017 r. – pozostałe osoby opłacające składki (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • opłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za 10/2017 r.

20 paździenika

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za 09/2017 r.
 • wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za 09/2017 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof za 09/2017 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2017 r.
 • wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 09/2017 r.

Więcej

Rozliczenie JPK

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej. Zgodnie z tymi przepisami przedsiębiorcy zostali zobligowani do przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych dotyczących finansów swoich firm. Informacje te przesyłane są w wersji elektronicznej – w wygenerowanym według ścisłych procedur schemacie zwanym Jednolitym Plikiem Kontrolnym – w skrócie JPK. Wymusza to na przedsiębiorstwach dostosowanie swoich systemów informatycznych do obowiązujących wytycznych.

Biuro rachunkowo-księgowe Fin-El Consulting oferuje fachową pomoc w przygotowaniu odpowiednich dokumentów wymaganych do wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego w siedzibie w Gdańsku.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jest to, najprościej ujmując, zbiór danych finansowych, generowany z systemów informatycznych danego przedsiębiorstwa. Powstaje poprzez bezpośredni eksport danych – według wytycznych musi zawierać informacje o operacjach gospodarczych za dany okres działalności. Plik JPK posiada ustandaryzowany układ i format umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Według intencji Ministerstwa Finansów dokument JPK ma znacząco uprościć przebieg procesu kontroli podatkowej zarówno dla kontrolerów, jak i przedsiębiorców – wyeliminuje konieczność przeprowadzania audytów przez pracowników kontroli skarbowej, które często paraliżują codzienną pracę zakładu. Kontrole będą przeprowadzane jedynie wówczas, gdy w elektronicznych plikach wykryta zostanie nieprawidłowość, która mogłaby świadczyć o popełnieniu przestępstwa podatkowego.

Od 1 stycznia 2018 roku składanie JPK jest obowiązkiem dla wszystkich podatników VAT. Przedsiębiorcy zobligowani są do przekazania organom podatkowym dokumentu JPK poprzez wysłanie go do właściwego urzędu skarbowego. W tym celu warto zwrócić się do Fin-El Consulting z Gdańska, które dzięki specjalistycznej wiedzy przygotuje Jednolity Plik Kontrolny zgodny z przepisami.

Co więcej, od 1 lipca 2018 r. średni-, mali- i mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani na żądanie organów podatkowych do przekazania innych danych w postaci plików JPK, tj. informacji pochodzących z:

 • faktur VAT,
 • ewidencji przychodów,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • wyciągów bankowych,
 • magazynów,
 • ksiąg rachunkowych.

Specjaliści Fin-El Consulting z Gdańska z przyjemnością pomogą Państwu przygotować rozliczenie JPK. Zespół doradców podatkowych udzieli wyczerpującej informacji na temat przepisów dotyczących generowania niezbędnych dokumentów, aby klienci mieli pewność co do przebiegu kolejnych etapów całego procesu.

Z racji, iż przepisy dotyczące o JPK weszły w życie niedawno, wiele spółek do rozliczenia dokumentu JPK wybiera skorzystanie z usług doświadczonego i profesjonalnego biura rachunkowo-księgowego, które fachowo objaśni niezbędne podpunkty nowych przepisów, aby żaden z nich nie został przeoczony.